Algemene voorwaarden

Definities

Algemene voorwaarden: verkorte schrijfwijze voor deze Algemene Voorwaarden DomainClaim, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34099781.

DomainClaim: aanduiding voor de onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34099781.

Klant: de natuurlijke persoon die met DomainClaim een overeenkomst voor gebruik van de dienst heeft gesloten.

Artikel 1: Overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met DomainClaim tot stand gekomen overeenkomsten en overige afspraken en toezeggingen. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de klant wijst DomainClaim nadrukkelijk van de hand.

2. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de aspirant-klant van het aanbod van DomainClaim en betaling van het verschuldigde bedrag aan DomainClaim. DomainClaim behoudt zich het recht voor het sluiten van een overeenkomst met de aspirant-klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar.

Artikel 2: Dienst

1. Domeinregistratie bestaat uit bemiddeling, administratieve verwerking en betaling van de registratie van een domeinnaam op naam van de klant, waarbij in aanmerking wordt genomen:

(a) De klant sluit voor de registratie van de domeinnaam een overeenkomst met de registrerende instantie welke door DomainClaim wordt aangewezen. DomainClaim treedt nimmer op als partij binnen deze overeenkomst. De geldende regels en procedures van deze instantie zijn van toepassing op de domeinregistratie.

(b) DomainClaim kan namens de klant optreden als administratief contactpersoon, technisch contactpersoon en/of contactpersoon voor de facturering.

(c) De klant vrijwaart DomainClaim van iedere aanspraak van derden die verband houden met de registratie of het gebruik van de geregistreerde domeinnaam.

2. DomainClaim biedt de Klant de mogelijkheid om gebruik te maken van de domeinregistratie:

(a) door het instellen van nameservers die door de Klant zijn geconfigureerd, of

(b) door het doorsturen van email die voor de betreffende domeinnaam wordt ontvangen naar een door de Klant op te geven emailadres, en het doorsturen van bezoekers aan de website op de betreffende domeinnaam naar een door de klant op te geven adres op het World Wide Web.

Artikel 3: Verplichtingen van DomainClaim

1. DomainClaim betracht alle mogelijke zorgvuldigheid in het omgaan met de persoonlijke gegevens van de klant, zodanig dat de persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden kunnen komen, met uitzondering van leveranciers en vertegenwoordigers van DomainClaim mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2. DomainClaim levert de dienst naar beste inzicht en spant zich in om de dienst zoveel mogelijk en op een verantwoorde wijze beschikbaar te houden voor gebruik door de klant.

3. DomainClaim spant zich in om vragen en opmerkingen van klanten die binnenkomen via een van de hiervoor door DomainClaim aangewezen middelen binnen een zo kort mogelijke termijn inhoudelijk te behandelen.

4. DomainClaim spant zich in om gegevens die de klant opslaat op de apparatuur van DomainClaim zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

Artikel 4: Verplichtingen van de klant

1. De klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de dienst, inclusief gebruik door derden. De klant dient de voor gebruik van de dienst en in het kader van de overeenkomst benodigde wachtwoordgegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien en zodra de klant redenen heeft om aan te nemen dat een onbevoegde mogelijk toegang heeft tot de dienst dient de klant dit zo spoedig mogelijk te melden aan DomainClaim.

2. De klant sluit zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van DomainClaim geen overeenkomsten af met derden voor het gebruik van de dienst.

3. De klant ontplooit geen activiteiten welke:

(a) op enige wijze schade zouden kunnen toebrengen aan, of een onevenredig groot beslag leggen op, apparatuur, programmatuur of bandbreedte van DomainClaim of derden;

(b) in strijd zijn met de op internet geldende regels (?netiquette?), inclusief maar niet beperkt tot het versturen van ongewenste bulk-email, of het op ongewenste wijze aanbieden van producten, diensten of websites;

(c) strafbaar zijn dan wel aanzet kunnen geven tot het plegen van strafbare feiten, dan wel kunnen resulteren in strafrechtelijke of civielrechtelijke vervolging van de klant of DomainClaim, inclusief maar niet beperkt tot computervredebreuk (?hacken?), de verspreiding van virussen en de verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder instemming van de rechtenhebbende dan wel codes om hiervan gebruik te maken.

4. De klant geeft wijzigingen van contactpersonen, adresgegevens en overige zaken waarvan de klant redelijkerwijs kan vermoeden dat deze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zo spoedig mogelijk door aan DomainClaim middels de daartoe door DomainClaim aangewezen middelen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en overmacht

1. DomainClaim is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg is van de dienst of de overeenkomst of enig andere omstandigheid waar DomainClaim in is betrokken, tenzij deze schade is ontstaan door ernstige en laakbare nalatigheid van DomainClaim.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DomainClaim onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van DomainClaim jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van DomainClaim kan worden verlangd.

3. Indien DomainClaim door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

4. Indien de overmachttoestand zeven (7) dagen of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige vergoeding.

Artikel 7: Overige bepalingen

1. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, is op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing en zullen geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

2. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

3. DomainClaim heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van overeenkomsten die voor het tijdstip van wijziging tot stand zijn gekomen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien (14) dagen na kennisgeving aan de klant. Indien de klant niet instemt met de wijziging heeft deze tot zeven (7) dagen na de kennisgeving het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Uw domeinnaam binnen vijf minuten geregistreerd.

Heeft u nog vragen? Bezoek onze website op www.domainclaim.eu voor meer informatie of om contact met ons op te nemen.